Ana Sayfa Politika Ekonomi - İş dunyası Röportaj - özel Haber Yerel Gündem Yaşam Spor Magazin Kültür-Sanat-Turizm Eğitim Sağlık Bilim - Teknoloji Videolar
Zengin Kahve Ülkesi Endonezya Ankara’da
Zengin Kahve Ülkesi Endonezya Ankara’da
Ekonomimiz ve ihracatımız hız kesmeden büyüyor
Ekonomimiz ve ihracatımız hız kesmeden büyüyor
Türk İşaret Dili Satranç Terimleri Sözlüğü ile engeller ortadan kalkıyor
Türk İşaret Dili Satranç Terimleri Sözlüğü ile engeller ortadan kalkıyor
Bina bakım onarım işi yaptırılacaktır
Bina bakım onarım işi yaptırılacaktır
Araç kiralanacak
Araç kiralanacak
HABERLER>RÖPORTAJ - ÖZEL HABER
12 Haziran 2018 Salı - 09:45

THD Başkan Yardımcısı Ergün Kılıç: “Vergi afları vergisini zamanında ödeyen vatandaşlara haksızlık”

TÜKETİCİ Hakları Derneği (THD) Genel Başkan Yardımcısı Ergün Kılıç ile seçim öncesi vergi afları ve ülkemizdeki vergi düzeni hakkında konuştuk.

THD Başkan Yardımcısı Ergün Kılıç: “Vergi afları vergisini zamanında ödeyen vatandaşlara haksızlık”

ALPER ŞAŞMAZ / ANKARA

TÜKETİCİ Hakları Derneği (THD) Genel Başkan Yardımcısı Ergün Kılıç ile seçim öncesi vergi afları ve ülkemizdeki vergi düzeni hakkında konuştuk. Kılıç: “Türkiye’de vergilendirme sistemi çağdaş demokrasilerde olduğu gibi temelini Anayasa’dan almaktadır. Vergilendirme 1982 Anayasa’sının 73’üncü maddesinde, kamu giderlerinin karşılanması, kanunilik, mali güç, genellik, eşitlik, vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı ilkeleri ile birlikte anayasanın genelinden ve bazı özel hükümlerinden çıkarılan hukuk devleti ilkesi, sosyal devlet ilkesi ve hukuki güvenlik ilkesiyle sınırlandırılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir. Sosyal devlet kavramı bir toplum içinde sosyal adaletin, sosyal refahın ve sosyal güvenliğin sağlanmasını amaç olarak benimsemektedir.” diyerek sosyal devlet ilkesine vurgu yaptı.

“VERGİ ÖDEMEDEKİ EŞİTSİZLİK”

Kılıç sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Sosyal devlet, görevlerini yerine getirebilmesi için ekonomiye müdahale ederek gelir ve servet dağılımını adil bir duruma getirmelidir. Kişiler de sosyal devletin sosyal niteliği gereği, elde ettikleri sosyal haklar yanında bazı ödevleri yerine getirmek ve kanunların öngördüğü özverilere katlanmak zorundadırlar. Bu kapsamda sosyal devlet vergi yükünün adaletli ve dengeli dağıtmalıdır.  Bakanlar Kurulu maliye politikasını belirlerken sosyal amacı uygun eşit ve adaletli vergi politikalarını uygulamaya koymalıdır. Vergide eşitlik ilkesi yürüklükte bulunan Anayasamızın 10’uncu maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre 1’inci fıkrasında, “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir”. Vergi ödevinin düzenlendiği 73’üncü maddenin 1’inci fıkrasına ise; “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür”. Bu iki fıkra hükmü birlikte değerlendirildiğinde, vergi ödemek bakımından herkese kanun önünde eşit davranılacak, vergi yükümlülüğü bakımından, dil,  ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebepler farklık gösteremeyeceği anayasada hüküm altına alınmıştır. Ancak vergi ödemede kimlerin eşit ve kimlerin farklı kabul edileceklerinin takdirinin yasama organına bırakmıştır. Bu durumda,  vergilendirmede eşitliği gerçekleştirecek olan makam yasama olarak belirtilmiştir.

“ÜLKEMİZDEKİ VERGİ GELİRİNİN YÜZDE 70'İ DOLAYLI VERGİLERDEN SAĞLANIYOR”

Yasama organı vergi yükümlülüklerimizi düzenlerken dünyaca belirlenmiş vergi adaleti ilkelerine önem vermelidir. Devlet gelirleri içinde zora tabi olan vergilendirme, vergide mali ilkeler, vergide iktisadi ilkeler ve vergide adalet ilkesine uygun olarak düzenlenmelidir. Çağdaş ülkeler arasında gelişmiş olanlar ülkeler vergi sistemini kurarken; toplumdaki bireylerin ödeme gücü, bireyler arasında ayrım yapmama ve bireylerin kamu hizmetleriyle vergi arasında ilişkiyi dikkat etmeleri ve vergide eşitlik ilkesini rehber edinmelidir. Yasama organı, yetkisini kullanırken dünyada en adaletsiz vergisi olarak bilinen dolaylı vergileri bir kazanç ve bütçede açık giderme kalemi olarak görmemelidir.  Vergide eşitlik ilkesine uygun olarak az kazanandan az,  çok kazananda çok vergi alınması için düzenlemeler yapmalıdır. Ülkemizde vergi gelirlerinin yüzde yetmişe yakınının dolaylı vergilerden elde edilmesi vergi düzenlemelerinin tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini göstermektedir.”

“VERGİ İNDİRİMİ DEĞİL SEÇİM RÜŞVETİ”

Seçim öncesinde hükümet tarafından veri indirimlerine de değinen Kılıç: “Yasama organı dışında vergi düzenleme yetkisi bakanlar kurulunun verilmiştir.  Bakanlar kurulu vergi afları çıkartarak vergi ilklerini dikkate almamıştır. Özellikle seçim önceleri dolaysız vergilere af ve lüks malların vergilerde Katma Değer Vergisi (KDV) Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) de indirme gitmiştir. İndirim uygulanan mal ve hizmetlerin niteliğine bakıldığında Lüks yat ve kotralardaki kapsamaktadır.   Elektrikli ev aletlerinde KDV VE ÖTV indirilmesi tüketiciler için mi yoksa sektörün canlandırılmasına dönük uygulama mıdır bu durumda gerek sektör temsilcilerini gerekse hükümet yetkililerinin açıklamalarında yerini bulmaktadır. Her seçim öncesi çıkarılan vergi afları vergilendirme sisteminin işleyişinde sorunlar oluşturmaz mı?  Vergi affıyla, vergisini zamanında ödeyen vatandaşlara yapılmış haksızlık sayılmaz mı?  Vergi ödemeyenlere af getirilmesi,  vergisini ödemeyenlere ödül anlamını gelmez mi? Vergisini zamanında ödeyen vatandaşı, acaba bende vergimi ödemesem,  düşüncesini teşvik etmez mi?  Ülkemizde vergilerin “vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerin muaflıkların, istisnaların ve indirimlerin oranlarını” belirleme yetkisi Anayasamız da bakanlar kuruluna verilmiştir.” diyerek Bakanlar Kurulunun bu yetkiyi her seçim öncesi af indirim olarak kullanılmasının düşündürücü olduğunu söyledi.

“EVRENSEL VERGİLENDİRME İLKELERİNE İHTİYACIMIZ VAR”

'Dolaylı vergilerin genel bütçe içerisindeki payı mutlaka azaltılmalı.' diyerek sözlerini sürdüren Kılıç: “Vergilendirmenin evrensel ilkeleri ülkemizde mutlaka yaşam bulmalıdır. Vergilerde bir indirime gidilecekse Tüketicilerin temel gereksinimlerini karşıladıkları su, gıda elektrik, telefon gibi mal ve hizmetlerden Katma Değer Vergisi (KDV) Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kaldırılmalıdır.

Anayasa’mızın, Vergi Ödevi başlıklı 73. Maddesinin birinci fıkrasında "Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür" ikinci fıkrasında ise, "Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır." hükümleri bulunmaktadır. Diğer bir anlatımla anayasa, vergi kanunlarının; "genellik", "adalet", "mali güce göre alma" , “şeffaflık ve öngörülebilirlik”, “tarafsızlık” ve "yasallık" ilkelerine uygun olarak hazırlanması gereğine işaret etmektedir.

“CARİ AÇIĞI YOKSULLARDAN ALINAN DOLAYLI VERGİLERLE KAPATMAYA ÇALIŞMAK ADALETLİ DEĞİL”

Seçim Afları Ve Adaletsiz Vergi Düzeni Anayasamızdaki vergilendirme ilkeleriyle günümüz vergi sistemi ne kadar uyumlu, vergi sistemimizde adalet var mı? Bütçe gelir kalemlerinin yüze elliden fazlası dolaylı vergiden sağlanıyorsa adaletten bahsedilebilir mi? Dolaylı vergiler, zengin-yoksul ayrımı yapmadan, zorunlu tüketim maddelerini de kapsayacak şekilde mal ve hizmetlerden alınan KDV, ÖTV, ÖİV benzeri “ vergilerdir. Dolaylı vergiler hükümetlerin yanlış ekonomik politikaları sonucunda oluşan cari açığı kapatmada uygulanan en zahmetsiz ve karlı bir yöntemdir. Cari açığı yoksulun yediği ekmekten, içtiği sudan, sofrasındaki peynirden, zeytinden, giydiği ayakkabıdan alınan dolaylı vergilerle kapatmak ne kadar adaletlidir? Cari açığı kapatmak dolaylı vergilerin haksız bir şekilde artırılması ve seçim dönemlerinde oranlarının düşürülmesi “kayıt dışı” ekonomiyi, “kayıt dışı” istihdamı da teşvik etmez mi? Uygulanan vergi politikası; bir yönüyle de, ekonomiyi saydamlık ve öngörülebilirlikten uzaklaştırarak gerçek vergi ödemesi gerekenlerin vergi kaçırmalarına yol açmaz mı? Ayrıca zengin ve geliri yüksek kesim, güçlü olması nedeniyle ülke içinde vergiden kaçınma veya vergi kaçırma imkânlarına sahipler, aynı zamanda zengin olan kesim servetlerini ülke dışındaki vergi cennetlerine kaçırarak ülkelerindeki vergiden kurtulurken, hükümetlerin seçim önceleri çıkarılan aflarla bu kesimlere tanınan vergi ayrıcalığı haksızlığı daha da katmerlemez mi? Vergilendirme Sistemi Seçim Rüşvetine mi dönüştü? Her seçim öncesi çıkarılan vergi afları vergilendirme sisteminin işleyişinde sorunlar oluşturmaz mı? Vergi affıyla, vergisini zamanında ödeyen vatandaşlara yapılmış haksızlık sayılmaz mı? Vergi ödemeyenlere af getirilmesi, vergisini ödemeyenlere ödül anlamını gelmez mi? Vergisini zamanında ödeyen vatandaşı, acaba bende vergimi ödemesem, düşüncesini teşvik etmez mi?

“VERGİLER HÜKÜMTLERİN TAHTEREVALLİSİ OLMAMALIDIR”

Ülkemizde vergilerin “vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerin muaflıkların, istisnaların ve indirimlerin oranlarını” belirleme yetkisi TBMM tarafından bakanlar kuruluna devredilmiştir. Bakanlar kurulunun bu yetkiyi her seçim öncesi af-indirim olarak kullanılması düşündürücü değil mi? Haksız Tüketim Vergisi Kaldırılmalıdır Vergilendirmenin evrensel ilkeleri ülkemizde mutlaka yaşam bulmalıdır. Vergi politikalarında "genellik", "adalet", "mali güce göre alma" , “şeffaflık ve öngörülebilirlik”, “tarafsızlık” ve "yasallık" ilkelerine uygun Vergiler hükümetlerin tahterevallisi olmamalıdır. Dolaylı vergiler tüketicilerin temel ihtiyacı olan mal ve hizmetlerden yediği ekmekten, içtiği sudan, sofrasındaki peynirden, zeytinden, giydiği ayakkabıdan konuştuğu telefonundan KDV ve ÖTV kaldırılmalıdır.” şeklinde konuştu.

 
‘Fotoğraf tutkunları’ Nallıhan’da buluştu
 
Gazeteciler Cemiyeti Basın Meclisi Bildirisi açıklandı
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
‘Fotoğraf tutkunları’ Nallıhan’da buluştu
TÜKETİCİ ve Çevre Eğitim Vakfı’nın (TÜKÇEV) katkılarıyla Nallıhan Kuş ...
Ankaragücü Maraton Taraftar Grubu'ndan iftar buluşması
Ankaragücü Maraton Taraftar Grubu, TSYD Lokali’nde yoğun katılımlı iftar ...
Yıldırım’dan AKP’ye tasdikname
SAMET EKER / ANKARA 2017/18 dönemi eğitim ve öğretim yılının bitmesiyle ...
 
LÖSEV'DEN 20.YIL SERGİSİ
BEGÜM ARSLAN / ANKARA   BU yıl 20. yaşını kutlayan Lösemili Çocuklar ...
Kırım Tatarlarının “Geleneksel İftar Buluşmasına” yoğun ilgi
M. UMUT KARAKÜLAH / ANKARA Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma ...
“Basın özgürlüğü güvenceye alınmalı”
M. UMUT KARAKÜLAH / ANKARA GAZETECİLER Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, ...
 
Hükümetin “16 Yıllık Eğitim Karnesi”
Eğitim-Sen’in her yıl açıkladığı Eğitim Durumu Raporu ile AKP hükümetinin ...
Ülke ekonomisini en iyi şekilde analiz edip yönlendiriyoruz
M. UMUT KARAKÜLAH / ANKARA BİR ülkenin ekonomisinden sağlığına, ...
Muharrem İnce Batıkentlilere seslendi
BEGÜM ARSLAN / ALPER ŞAŞMAZ / ANKARA CUMHURBAŞKANI Adayı Muharrem ...
 
404 Page Not Found
ZAFER GAZETESİ
YAZARLAR
AHSEN ARAL UYAR
AHSEN ARAL UYAR
Sahte Instagram Dünyası
MUSTAFA AYDEMİR
MUSTAFA AYDEMİR
Müthiş Koro Şekilleniyor
MELEHAT BAL
MELEHAT BAL
Mahsa Amini
AYHAN DEMİR
AYHAN DEMİR
Bir Bahar Akşamı Rastladım Size
VOLKAN ÖZTUNA
VOLKAN ÖZTUNA
Kanser Hücrelerini Öldüren Virüs, Hastalar Üzerindeki Denemelerde Olumlu Sonuç Verdi
VELİ KÜÇÜK
VELİ KÜÇÜK
Rusya Seferberlik İlan Etti
ÇOK OKUNANLAR
ARŞİV
ÇOK YORUMLANANLAR
Ana Sayfa Politika Ekonomi - İş dunyası Röportaj - özel Haber Yerel Gündem Yaşam Spor Magazin Kültür-Sanat-Turizm Eğitim Sağlık
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri