Ana Sayfa Röportaj - özel Haber Yerel Gündem Yaşam Spor Magazin Eğitim Sağlık Teknoloji Videolar
Müzik dünyasında kıyamet kopacak!
Müzik dünyasında kıyamet kopacak!
76 can kaybı var Kaybımız toplamda 725 oldu!
76 can kaybı var Kaybımız toplamda 725 oldu!
Elmadağ’daki Roketsan tesislerinde patlama
Elmadağ’daki Roketsan tesislerinde patlama
Temassız ödemeler 3 katına çıktı
Temassız ödemeler 3 katına çıktı
Araçların egzoz gazı emisyon ölçümü süresi ertelendi
Araçların egzoz gazı emisyon ölçümü süresi ertelendi
HABERLER>RÖPORTAJ - ÖZEL HABER
25 Ağustos 2018 Cumartesi - 09:51

“Ankapark” için yeniden ihale yapılacak

DAHA önce ihalesi 4 defa ertelenen Ankapark, bu kez hayvanat bahçesi de eklenerek yeniden ihaleye açıldı. Ankara Büyükşehir eski Belediye Başkanı Melih Gökçek’in “en büyük hayalım” diyerek 1,6 milyar lira harcadığı ama işletmeci bulunamadığı için akıbeti belli olmayan Ankapark'ın 5. ihalesinin detay

“Ankapark” için yeniden ihale yapılacak

ALPER ŞAŞMAZ / ANKARA

DAHA önce ihalesi 4 defa ertelenen Ankapark, bu kez hayvanat bahçesi de eklenerek yeniden ihaleye açıldı. Ankara Büyükşehir eski Belediye Başkanı Melih Gökçek’in “en büyük hayalım” diyerek 1,6 milyar lira harcadığı ama işletmeci bulunamadığı için akıbeti belli olmayan Ankapark'ın 5. ihalesinin detayları belli oldu. Tamamlanması için de 741 milyon lira gereken Ankapark'a 29 yıllığına günde 73 bin ve ayda 2.2 milyon lira kira ödeyecek kimse bulunamamıştı.

MİMARLAR ODASI ANKAPARK İÇİN “ANKARA’NIN KARA DELİĞİ” DEMİŞTİ”

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan da daha önce 4. ihalenin iptalinden sonra düzenlediği basın toplantısında, “Ankapark’ın işletme değil, hurda ihalesi yapılsın” demişti. “Bu işin takipçisiyiz bu ihale daha çok ertelenecek” diyen Candan; “Atatürk Orman Çiftliği alanında hukuksuz bir şekilde inşa edilen Ankapark’ın işletmesinin ihalesi hukuksuzdur. Bu bir ihanet inşaatıdır. İhanetin de ihalesi olmaz. Ankapark AOÇ’ye iade edilene kadar mücadele edeceğiz. Başkent’i büyük kamu zararına uğratan Gökçek ve bu zararda ısrar eden Tuna yargılanmalıdır. Ankapark’ın işletmesi ne hukuken ne de ekonomik olarak mümkün değil, Hurda karşılığı söküm ihalesi yapsınlar, kamu zararını da Gökçek’ten tazmin etsinler. Ankapark ihalesinde ısrar akla ziyan bir durumdur” şeklinde konuşmuştu.

İhalenin Anayasa’ya aykırılığının sorgulanması için yürütmeyi durdurma ve iptal davası açtıklarını da anımsatan Candan, sözlerini şöyle sürdürmüştü: “Ankapark'ın maliyeti çok yüksek aynı şekilde işletme maliyeti de çok yüksek. Her şeye zam yapıldığı ekonominin hızla çöktüğü bir süreçte, bu ihaleyi sürdürmek akla ziyan bir durumdur. Ankapark 3 milyarı bulan maliyetiyle Ankara'nın kara deliğidir. 3 bin personel çalışacak Ankapark’ta personel giderleri, elektrik, 100 bin metrekarelik gölet ve fıskiyenin işletme giderleri, 100 bin metrekarelik kapalı alanın ısıtılması, oyuncakların daha işletmeye açılmadan eskimeye başlamış olması ile bakım onarımı da hesaplandığında, işletme giderleri yıllık 1 milyarı bulacaktır. Ankapark’ın zemini su varlığı yüksek, gevşek bir zemindir. Birinci derece mutlak tarım alanıdır. Atatürk Orman Çiftliği alanlarında ticaret yapılamayacağı kanunda çok açık ve nettir. Bu ihale sonuçlanmayacak kimsede talipli olmayacak. Yapılması gereken alanın tasfiye edilmesi ve AOÇ’ye iade edilmesidir.” demişti. Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kent İzleme Merkezi’nden Redife Kolçak, da hurda ihalesi yapılması için ihale komisyonuna talepte bulunmuştu. Kolçak, hurda ihalesinden elde edilen gelirin belediye bütçesine irad olarak kaydedilerek kamu zararının önlenmesi önerisinde bulunmuştu. Kolçak “Halk adına Ankapark’ın AOÇ’ye iade edilmesini talep ediyoruz. 2886’ya göre ihale edilmesi yönteminin başarısız olduğu ortadadır. Hiçbir isteklinin olmadığı kabul edilmesi gerekir. Artık bu yöntemden vazgeçilerek, halkın ve kamunun zararı engellenmeli” şeklinde konuşmuştu. Başta Mimarlar Odası Ankara Şubesi olmak üzere çok sayıda meslek örgütü, sivil toplum kuruluşu ve toplum çevreleri tarafından tepkilerin odağında olan Ankapark'ın bu yeni ihale ile işletmeci bulup bulamayacağı merak konusu.”

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’DEN YENİ İHALE İLANI YAPILDI”

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

(Ankara Büyükşehir Belediyesi Tarafından Yapılan Ankapark’ın İşletmeye Verilmesi ve Ankara Hayvanat Bahçesi Projesinin Tamamlanarak İşletilmesi İşi İhale İlanı)

5659 sayılı kanunun Ek:1 maddesindeki 1605/2018 tarihli değişiklikle 7144 sayılı kanunun 3. Maddesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne 29 yıl süreyle tahsis edilen ; AOÇ arazisi sınırları içerisinde kalan muhammen bedeli, geçici teminatı belirlenmiş 5659 sayılı kanunun EK-2 sınır krokisinde gösterilen alanın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36.Maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile 06.09.2018 tarihi saat 14:00’da tamamlanması ve işletmeye verilmesi işinin ihalesi yapılacaktır.

1-İhale 06.09.2018 tarihinde Hipodrom Caddesi No:5’deki Belediye Hizmet binasının 18.katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ' nce yapılacaktır.

2-İhale suretiyle işletmeye verilecek Ankapark'ın ihale şartnamesi, her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 3.katında bulunan FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Etüd ve Projeler Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3-İstekliler, Şartnamenin K.bölümünde yazılı şartları sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

a-Kimlik ve Yetki Belgeleri. b-İkametgâh Belgesi. c-Teklif Mektubu, , d-Yer Görme Belgesi.

e-Şartname Alındı Makbuzu. f-Teminat Alındı Makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu.

4-İhaleye iştirak edecek olanlar 5000 TL (BeşbinTürkLirası) karşılığında şartname almak zorundadırlar.

5-İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

6-İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7-Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12:00’ a kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7.katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8-Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla işletmeye ait dosyasındaki bilgileri alıcı tarafından aynen kabul edilmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, işletme şartnamesi ve eklerine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9-İşletmeden mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri; ödenmesi gereken her türlü giderler işletmeciye ait olup, işletmeci tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10-İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

11-İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, tamamlama ve işletme işinde ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.Alttaki çizelgede detayları verilen ada parseller üzerinde Ankapark ve Ankara Hayvanat Bahçesi yatırımlarının tamamlanması ve işletmeye verilmesi esas olup; öncelikli olarak çizelgenin 1. sırasında belirtilen Ankapark ve Ankara Hayvanat Bahçesi yatırımlarını kapsayan teklifler değerlendirmeye alınacaktır.İstekliler arasında 1. sıradaki taşınmazlar için geçerli teklif olması durumunda çizelgenin 2. sırasında belirtilen taşınmazlar için verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır ancak böyle bir durum olmaması durumunda doğrudan çizelgenin 2. Sırasındaki taşınmazları kapsayan geçerli teklifler değerlendirmeye alınarak karara bağlanacaktır.

 

S. No İlçesi Mahallesi Ada /Parsel Alanı (m2) Muhammen

Bedel (TL) Geçici

Teminat (TL) İhale Saati

1 YENİMAHALLE Orman Çiftliği-Gazi 64764-64765 Adaların 5659 Sayılı Kanunun Ek-2 Numaralı Sınır Krokisinde Yer Alan Parseller 2.161.929,49m2 765.600.000TL

+

719.759.200TL 22.968.000TL

+

21.592.776TL 14:00

2 YENİMAHALLE Orman Çiftliği 64764 Ada 1-2 Parsel ile 3 Parselin Ankapark Sınırları İçerisinde Kalan Bölümü 1.235.000 m2 765.600.000TL 22.968.000TL 14:00

 
Bayramda mezarlıklar, şehitlikler unutulmadı
 
Kültür ve sanatın adresi Mamak Kültür Merkezi
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
Bayramda mezarlıklar, şehitlikler unutulmadı
HER bayram olduğu gibi bu bayramda da vatandaşlar kaybettikleri sevdiklerini ...
Üzeyir Garih cinayetinin ardından 17 yıl geçti
ALARKO Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı ünlü işadamı Üzeyir ...
İmzalanan sözleşmelerdeki koşullar tüketicilere dayatılıyor
ALPER ŞAŞMAZ / ANKARA TÜKETİCİ Hakları Derneği Genel Başkan Yardımcısı ...
 
Yüksek sıcaklıklar ozon tehlikesini arttırıyor
ALPER ŞAŞMAZ / ANKARA TIPTA uzmanlık dernekleri, hekim örgütleri ...
Özel sektöre tatil yok
F. ÖZGÜR ALTIN / ANKARA BAYRAM tatili bu sene 9 gün olarak belirlendi.
Kutsal topraklara “Uzman Turizm” ile huzurlu ve güvenilir yolculuk
--
 
İMO Ankara Şubesi’nden “Depreme Duyarlılık Sergisi”
--
THK Başkanı Atılgan, makbuz konusunda uyardı
--
İbni-i Sina Hastanesi’nde sağlık çalışanlarından “maaş” protestosu
--
 
ZAFER GAZETESİ
YAZARLAR
Tüketicinin Sesi        -     FERDA HEKİMCİ
Tüketicinin Sesi - FERDA HEKİMCİ
"Çiğdem Çiçek Açmış Duydun mu?"
HAKAN KOÇ
HAKAN KOÇ
Bir Görmezden Gelişin Kısa Hikayesi 
FATMA GÜL ÖZDOĞAN
FATMA GÜL ÖZDOĞAN
Fatih Akın Sineması Üzerine
SELEN YEDİER
SELEN YEDİER
24. Uluslararası Ankara Caz Festivali ‘Online’ Yapılacak
YİĞİT CANDEMİR
YİĞİT CANDEMİR
Aklın Ucu
MUSTAFA AYDEMİR
MUSTAFA AYDEMİR
TÜMFED Karantina Günleri Etkinlikleri Amatör Ses Yarışması
ÇOK OKUNANLAR
ARŞİV
ÇOK YORUMLANANLAR
Ana Sayfa Röportaj - özel Haber Yerel Gündem Yaşam Spor Magazin Eğitim Sağlık Teknoloji
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri